กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้างของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้างของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1/2565และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1/2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1/2565และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1/2565
กิจกรรม

กิจกรรม "คนตงห่อ" ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข" (Togeter We Share)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตประกาศงดรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตประกาศงดรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฉลอง ณ ตลาดเช้าคันทรีโฮม ภูเก็ต  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฉลอง ณ ตลาดเช้าคันทรีโฮม ภูเก็ต ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ณ สำนักสงฆ์กู้กู ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ณ สำนักสงฆ์กู้กู ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก ร่วมเป็นประธานไกล่เกลี่ยข้อพิพากกรณีพิพาททรัพย์มรดกของผู้ไร้ความสามารถ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก ร่วมเป็นประธานไกล่เกลี่ยข้อพิพากกรณีพิพาททรัพย์มรดกของผู้ไร้ความสามารถ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850