สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ณ ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน และศาลเจ้าหล่อโรง(ซุ่นบุ๋นต๋อง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ณ ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน และศาลเจ้าหล่อโรง(ซุ่นบุ๋นต๋อง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม (Anti Fake News)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม (Anti Fake News)
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

การอบรมคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียน หลักสูตรทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

การอบรมคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียน หลักสูตรทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดูเก็ต ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดูเก็ต ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต

แจ้งประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง

แจ้งประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ ยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ ยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เชิงรุก ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เชิงรุก ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2564
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850