สยจ.ภูเก็ตดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

สยจ.ภูเก็ตเข้าร่วมในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2566 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2566

สยจ.ภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2566 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2566
สยจ.ภูเก็ต ดำเนินประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฉลอง ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ต ดำเนินประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฉลอง ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สยจ.ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สยจ.ภูเก็ต ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสาคู ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ต ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสาคู ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ตดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต

สยจ.ภูเก็ตดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต
สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

สยจ.ภูเก็ตดำเนินประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวิชิต ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ตดำเนินประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวิชิต ครั้งที่ 1/2566
สยจ.ภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลก ฎหมายยาเสพติด พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

สยจ.ภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลก ฎหมายยาเสพติด พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

สยจ.ภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมออกบูธจัดแสดงเผยแพร่ สร้างการรับรู้ภารกิจงานกระทรวงยุติธรรม

สยจ.ภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมออกบูธจัดแสดงเผยแพร่ สร้างการรับรู้ภารกิจงานกระทรวงยุติธรรม
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850