สยจ.ภูเก็ต ดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต หัวข้อเรื่องสิทธิในการได้รับการเยียวยาจากรัฐของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สยจ.ภูเก็ต ดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต หัวข้อเรื่องสิทธิในการได้รับการเยียวยาจากรัฐของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สยจ.ภูเก็ต ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และอัยการ สคช. ร่วมกันไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี นางปาณิกาฯ ยื่นถวายฎีกา กรณีหนี้เงินกู้

สยจ.ภูเก็ต ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และอัยการ สคช. ร่วมกันไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี นางปาณิกาฯ ยื่นถวายฎีกา กรณีหนี้เงินกู้
สยจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,พมจ.ภูเก็ต,บ้านพักเด็กฯ,เขตพื้นที่การศึกษาฯ,เทศบาลตำบลวิชิต, และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.วิชิต ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงแวนูฮา สะนิ

สยจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,พมจ.ภูเก็ต,บ้านพักเด็กฯ,เขตพื้นที่การศึกษาฯ,เทศบาลตำบลวิชิต, และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.วิชิต ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงแวนูฮา สะนิ

สยจ.ภูเก็ตซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy fondue)

สยจ.ภูเก็ตซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy fondue)
Traffyfondue สยจ.ภุเก็ต พบเห็นปัญหา แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว 

Traffyfondue สยจ.ภุเก็ต พบเห็นปัญหา แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว 

สยจ.ภูเก็ต ลงพื้นสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจของสำนักงานยุติธรรม

สยจ.ภูเก็ต ลงพื้นสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจของสำนักงานยุติธรรม
สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประขุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4

สยจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประขุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4

สยจ.ภูเก็ต ดำเนินประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกมลา ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ต ดำเนินประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกมลา ครั้งที่ 1/2566
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมโครงการคนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข (Together We Share) จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๔๙

ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมโครงการคนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข (Together We Share) จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๔๙

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดภูเก็ต

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดภูเก็ต
สยจ.ภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

สยจ.ภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

สยจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2566 และจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2566 และจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850