ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง

การปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานและพัฒนาการให้บริการ

การปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานและพัฒนาการให้บริการ
คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ที่ 7 /2566 เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ที่ 7 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

รายงานการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตครั้งที่  3/2566
แผนปฏิบัติราชการงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติราชการงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 ฉบับ

ประกาศจังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 ฉบับ
รายงานผล การจัดซื้อจ้างจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผล การจัดซื้อจ้างจ้างพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

รายงานข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 สยจ.ภูเก็ต (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 สยจ.ภูเก็ต (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)
ผลการดำเนินการกองทุนติธรรมจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาน 2566

ผลการดำเนินการกองทุนติธรรมจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาน 2566

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประเภทงานปรึกษากฎหมาย ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประเภทงานปรึกษากฎหมาย ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850