ขั้นตอนการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน

ขั้นตอนการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน

รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ประจำปี 2566  และ ประจำปี 2566 - 2570

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2566 และ ประจำปี 2566 - 2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566
แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ซักซ้อมการควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ซักซ้อมการควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

แนวทางในการติดตามเงินคืนกองทุนยุติธรรม

แนวทางในการติดตามเงินคืนกองทุนยุติธรรม
แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดทำข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำเลยในคดีอาญา นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำปีพ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดทำข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำเลยในคดีอาญา นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำปีพ.ศ. 2564

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานกองทุน

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานกองทุน
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850