แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ซักซ้อมการควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ซักซ้อมการควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

แนวทางในการติดตามเงินคืนกองทุนยุติธรรม

แนวทางในการติดตามเงินคืนกองทุนยุติธรรม
แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดทำข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำเลยในคดีอาญา นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำปีพ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดทำข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำเลยในคดีอาญา นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำปีพ.ศ. 2564

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานกองทุน

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานกองทุน
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานกองทุนยุติธรรมฯ

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานกองทุนยุติธรรมฯ

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องมาตรฐานคลินิกยุติธรรม

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องมาตรฐานคลินิกยุติธรรม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.2559

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.2559

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ.2559

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ

มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850