วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00-18:30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะและฝึกปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850