วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการนำนโยบายกระทรวงยุติธรรมและกรม ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดประเด็นโครงการที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกำลังใจ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850