วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าคลอก ลงพื้นที่ติดตาม ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในเขตพื้นที่ป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850