วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2565
ผู้ว่าราชการจัง​หวัดภูเก็ต​ มอบหมาย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ภูเก็ต​
เป็นประธาน
พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ
กองทุนยุติธรรม จำนวน 3 ราย
- กรณีช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 3 ราย

ผลการดำเนินการ
- อนุมัติ 3 ราย เป็นเงิน 65,000 บาท

และเวลา 15.00-16.30น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2565 ผู้ว่าราชการจัง​หวัดภูเก็ต​มอบหมาย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ภูเก็ต​เป็นประธาน

พิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย จำนวน 9ราย

ผลการพิจารณา กรณีผู้เสียหาย
- จ่าย 6 ราย เป็นเงิน 162,826 บาท
- ยกคำขอ 1 ราย
- งดจ่าย 1 ราย
- แสวงหาข้อเท็จจริง 1 ราย

รวมพิจารณาจ่ายเป็นเงิน 162,826 บาท

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850