สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ
จัดให้บริการประชาชน จำนวน 2 ราย ดังนี้
- ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ราย เรื่องรุกล้ำที่ดิน
- ปรึกษาการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 1 ราย

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850