16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสุชาดา กลับอำไพ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดย ดร.อายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ รักษาราชการแทน อธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมลงนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการเรือนจำ ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม คณะจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850