วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัษฎา ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อประสานความร่วมมือในการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำตำบล และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850