วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต มุขหลัง ชั้น 5 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2565 โดยผูัว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ให้เป็นปัจจุบัน และเห็นชอบโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "ยุวชน คนยุติธรรม" เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 300,000 บาท

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850