วันที่ 9 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ ณ บ้านสะปำ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต. เกาะแก้ว และคณะกรรมการ ศยช. ตำบลเกาะแก้ว เพื่อสอบข้อเท็จจริง กรณียื่นขอหลักประกัน กองทุนยุติธรรม และประชาสัมพันธ์บทบาทภาระกิจ สยจ.ภูเก็ต แล้ว ศยช. เกาะแก้ว ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850