วันที่ 11 มกราคา 2566 สำนักงานยุติธรรม​จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายอำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมระเงง เทศบาลตำบล​วิชิต จังหวัดภูเก็ต

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850