วันที่ 13 มกราคม 2566 กลุ่มพัฒนาฯร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ดำเนินรายการวิทยุ ส.ทร3 ทหารเรือภูเก็ต หัวข้อเรื่อง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ บริษัทสินมั่นคงประกันภัยและเรื่องโครงการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต “มหกรรมไกล่เกลี่ย” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850