วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13:00-15:30 น. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมและกลุ่มนิติการ ดำเนินประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระเมตตา ชั้น 3 เทศบาลเมืองป่าตอง

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850