วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภุเก็ต และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้าหารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และนิติกร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนชุดใหม่

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850