วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอกเป็นผู้มอบ

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850