วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2566
ผู้ว่าราชการจัง​หวัดภูเก็ต​ มอบหมาย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ภูเก็ต​
เป็นประธาน
พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ
กองทุนยุติธรรม จำนวน 3 ราย
- กรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 3 ราย
ผลการดำเนินการ
- อนุมัติ 2 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท
- ไม่อนุมัติ 1 ราย
และเวลา 10.30 - 12.00 น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 ผู้ว่าราชการจัง​หวัดภูเก็ต​ มอบหมาย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ภูเก็ต​
เป็นประธาน
พิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย จำนวน 6 ราย
ผลการพิจารณา กรณีผู้เสียหาย
- จ่าย 4 ราย เป็นเงิน 230,000 บาท
- งดจ่าย 2 ราย
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
# กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านคลีนิกยุติธรรม​ โทร 1111 กด 77 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850