กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดภูเก็ต
ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต นายปวีณ กุมาร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต และนางสาววันดี นิติโชติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ
พร้อมกันนี้ได้รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ได้ร่วมเยี่ยมชมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นคดีประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งได้ร่วมประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมต่อไป
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850