ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมโครงการคนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข (Together We Share) จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๔๙ ณ หาดเลพัง ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมโครงการคนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข (Together We Share) จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๔๙
โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ ปิยะ รักสกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านประจำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการฯ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ หาดเลพัง ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ในโอกาสนี้ ได้ร่วมพบปะ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และรับชมการแสดงจากกลุ่มแม่บ้านประจำชุมชนในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล อีกทั้งได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล “คนตงห่อ ยกชั้น” ครั้งที่ ๔๙ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการร่วมกันเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน รวมไปถึงทำให้เกิดภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของส่วนราชการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกหน่วยงานได้นำปิ่นโตมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
จากนั้น ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นจิกทะเล บริเวณริมหาดเลพัง ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล โดยต้นจิกทะเลมีลักษณะเป็นทรงพุ่มที่มีใบที่สวยงาม และดอกมีกลิ่นหอม พบมากตามป่าชายหาดของฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่งนิยมปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์ และลดความกระด้างในพื้นที่ชายหาด ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและผลักดันให้ทุกชุมชนดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850