วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภุเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมออกบูธจัดแสดงเผยแพร่ สร้างการรับรู้ภารกิจงานกระทรวงยุติธรรม ในกิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ปปส.ภาค 8 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850