วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลก ฎหมายยาเสพติด พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดโดย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ปปส.ภาค 8 มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850