วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.00 น. สยจ.ภูเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมและกลุ่มนิติการ ดำเนินประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวิชิต ครั้งที่ 1/2566 ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิชิต

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850