วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2566ที่ประชุมมีมติเลือก นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน​

พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ
กองทุนยุติธรรม จำนวน 2 ราย
- กรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน 2 ราย

ผลการดำเนินการ
- อนุมัติ 2 ราย เป็นเงิน 45,000 บาท

และเวลา 14.30 น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2566 ที่ประชุมมีมติเลือก นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

พิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย จำนวน 7 ราย

ผลการพิจารณา กรณีผู้เสียหาย
- จ่าย 4 ราย เป็นเงิน 154,426.60 บาท
- งดจ่าย 2 ราย
- แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1 ราย

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850