วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสุชาดา กลับอำไพ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมุชหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมพิจารณา คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ผลการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น ได้แก่ครอบครัวจินดาไทย ,พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวประจำปี 2566 ได้แก่ นางจันทร์แรม ธรรมประเสริฐ และ มติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นขอบประเด็นการรจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี 2566 ได้แก่ประเด็นหลัก “การเคารพสิทธิของบุคคลในครอบครัวกับการลดความรุนแรง”

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850