วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 - 16.00 น. นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของสยจ.ภูเก็ต ในการฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้มีคุณสมบัติพร้อมในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 49 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ พาโก้ จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850