วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่สร้างความรับรู้ บริการสำนักงานยุติธรรม ณ ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850