สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

  1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว381 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
  2. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว382 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
  3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร0505/ว383 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
  4. หนังสือ ที่ นร0508/ว393 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850