เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ เซ็นทาราแกรนด์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม  ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850