วันที่ 24 มีนาคม 2565 กลุ่มนิติการและพนักงานราชการเฉพาะกิจลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ณ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เวลา 09:00-16.00 น.

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850