วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.00 -10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 7/2565 ผู้ว่าราชการจัง​หวัดภูเก็ต​ มอบหมาย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ภูเก็ต​ เป็นประธาน
พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ
กองทุนยุติธรรมจำนวน 6 ราย
-กรณีขอหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 1 ราย
-กรณีช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 5 ราย

ผลการดำเนินการ
-ยุติคำขอ 1 ราย
-ไม่อนุมัติ 3 ราย
-อนุมัติคำขอ 2 ราย 50,000 บาท

และเวลา 10.30 -12.00 น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2565 ผู้ว่าราชการจัง​หวัดภูเก็ต​มอบหมาย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ภูเก็ต​เป็นประธาน

พิจารณาคำขอรับค่าตอบแทน
กรณีผู้เสียหาย 5 ราย

ผลการพิจารณากรณีผู้เสียหาย
-จ่าย 3 ราย
เป็นเงิน 121,293 บาท
-ยกคำขอ 2 ราย

พิจารณากลั่นกรองจำเลย 1 ราย

ผลการพิจารณากลั่นกรองจำเลย
-จ่าย 1 ราย เป็นเงิน 36,784 บาท

รวมพิจารณาจ่ายเป็นเงิน 158,077 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

"สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม"

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076 215850